BejelentésLatintanítás Budapesten
Latintanítás Budapesten - kedvező áron!

MENÜ


Szavazás
A Latin nyelv jelentősége - Miért tanulunk latint?

 

1. SZÖVEGÉRTŐ KÉPESSÉG

A latin fejleszti a szövegértő képességünket

 

 Sokszor hallani a diákok kommunikációs és szövegértő képességeinek felméréséről. Ezeken a felméréseken rendszerint egyre rosszabbul teljesítenek a mai diákok, főleg azért, mert a mai oktatási rendszerben a hangsúly a "magoláson", nem pedig a kreatív kommunikatív és megértő, elemző képességek kifejlesztésén van. Azok a diákok viszont, akik latinul tanulnak, mindig jobban teljesítenek ezeken a felméréseken.

 A latintanulás, ahogy a felmérések bizonyítják, fejleszti a szövegértő, -elemző, és kommunikációs készségeket, valamint az intelligenciát. Miért?

 Latinórák során a világirodalom legnehezebb és legmagasabb szintű íróitól olvasunk szövegeket, és hozzá kiegészítésképpen a kultúrtörténeti, műveltségi hátteret is megtanuljuk.  Az ilyen magas szintű szövegek aprólékos, nyelvészeti elemzése, valamint a műveltségi háttérrel való egybevetése, elemzése rendkívüli módon fejleszti a szövegértő képességet. A latin szövegek fordítása mindig elmélyült nyelvtani elemzést és szövegértelmezést igényel, a megfelelő magyar kifejezések megtalálása pedig az anyanyelvi kompetenciát is fejleszti. A latin tanulmányok haszna így később áttételes módon jelentkezik, akárcsak az iskolában elsajátított matematikai gondolkodásé. Mivel a latinos-klasszikus műveltség egész modern civilizációnk alapja, a latinórák egy olyan képességgel ajándékozhatják meg a tanulót, ami sikeresebbé teheti őt egész karrierje folyamán, minden szakmában, ahol az "értelmesség", a jó felfogó és elemző képesség előny.

 Nyugati országokban, pl. Angliában, Amerikában, latinos képzetségű jelentkezők mindenhol, még komoly üzleti cégeknél is, előnyt élveznek a munkahelyre történő felvételin, és nem ritka, hogy leendő cégvezetők, milliomos-jelöltek előbb egy oxfordi latinszakot végeznek el, és csak annak elvégzése után mennek a business schoolba. 

 

2. NYELVÉSZETI ÉRZÉK

A latin fejleszti a nyelvészeti érzékünket

 

2/1. GRAMMATIKUS GONDOLKODÁS

A latin fejleszti a grammatikus gondolkodást, a nyelvtani jelenségek és szerkezetek jobb megértését

 

 A latin egy olyan nyelv, amelynek nyelvtana szinte minden jelenséget magában foglal, ami saját nyelvünk és más nyelvek nyelvtanában megtalálható. Míg pl. az angoltanulás révén aligha sikerülne megértenünk a mellé- és alárendelt mellékmondatok közti különbséget, az állapothatározót, szótövek és képzők rendszerét, a befejezett, folyamatos és beálló melléknévi igenevek közti finom különbségeket, és megannyi más dolgot, addig latin alapján még saját magyar nyelvünk nyelvtanát is jobban meg fogjuk érteni, nemcsak az angolt, és könnyen, szinte első ránézésre át fogjuk látni a világ valamennyi nyelvének nyelvtani szerkezetét. Aki latinul tanul, minden elképzelhető nyelvtani jelenséget könnyedén ért meg, legyen az magyar-, vagy idegennyelv.

 

2/2. NYELVEK TANULÁSA

A latin elősegíti az összes idegennyelv tanulását

 

 A nyelvtani készségek általános fejlesztésével a latin elősegíti a többi idegennyelv megtanulását is, de ezen kívül még máshogyan is előmozdítja az idegennyelvek tanulását: a hasonlóság, a nyelvrokonság révén.

 A latin nyelv rengeteg nyelvvel áll rokonságban, és ez azt jelenti, hogy ezekre a nyelvekre hasonlít is. Minél közelebbi rokona egy nyelv a latinnak, annál jobban hasonlít rá.

 Az ilyen hasonló, rokon nyelvek megtanulását nagyfokban megkönnyíti a latin azáltal, hogy szókincsük és nyelvtanuk hasonló a latinhoz. Aki latinul tanul, valamelyest mindezt a sok rokon nyelvet is tanulja a latin által.

 

2/2/1. ÚJLATIN NYELVEK

A latin elősegíti az újlatin nyelvek tanulását

 

 A latin legközelebbi rokonai az újlatin nyelvek (neolatin nyelvek v. román nyelvek) , melyek a latin leánynyelvei. A leánynyelv azt jelenti, hogy a latin leszármazottai, azaz a latin továbbélő örökösei. Az újlatin nyelvek a Római Birodalom egyes területein beszélt különféle dialektusokból, tájszólásokból fejlődtek ki, változtak évszázadok alatt latin tájszólásból különálló újlatin nyelvvé. Ők "a latin ma", ezek a nyelvek a latin ma is élő változatai. Ahogyan az ősi, 1000 évvel ezelőtti magyar nyelv és a mai magyar nyelv között is olyan nagy a különbség, hogy tulajdonképpen két különböző nyelvről beszélhetünk, hasonlóképpen a 2000 évvel ezelőtti latin és a mai újlatin nyelvek is nagymértékben különböznek, csak míg az ősmagyart is és az újmagyart is, mindkettőt magyarnak nevezzük, és az ősmagyarből csak egy újmagyar nyelv származik: a magyar, addig a latinból, a Római Birodalom hatalmas területének széttagoltsága miatt sokféle újlatin nyelv lett, és ezért az újlatint sokféle névvel illetjük: olasz, spanyol, francia, portugál, román, és számos kisebb újlatin nyelv, melynek nincs önálló államuk, hanem kisebbségi nyelvként léteznek, így Franciaországban a provanszál, Spanyolországban a katalán, Olaszországban a szárd, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Összesen 47 újlatin nyelv létezik, az előbb említett fontosabb újlatin nyelvekkel együtt, és világszerte 800 millióra tehető az anyanyelvként újlatin nyelvet beszélők száma.

 A latin és az újlatin nyelvek tehát ugyanaz a nyelv, ahogy a mai magyar és az ősmagyar is ugyanaz a nyelv: a különbség csak az eltelt idő miatt létezik. Ugyanis nyelvi törvény, hogy az idő múlásával a nyelvek változnak. A mai magyar sem teljesen ugyanaz mint az 50 vagy 100 évvel ezelőtti magyar, ezt megfigyelhetjük régi filmfelvételeken, vagy akár nagyszülők beszédén is. 1000 vagy 2000 év alatt pedig már rengeteget változik a nyelvtan, a kiejtés és a szókincs is.

 Mivel az újlatin nyelvek a latin ma élő alakváltozatai (vagy úgy is mondhatjuk, hogy az újlatin nyelvek a latin időben eltolódott tájszólásai) ezért a hasonlóság olyan közeli mint a magyar és az ősmagyar között. Szinte minden latin szó és minden latin nyelvtani jelenség fellelhető az újlatin nyelvekben, és kijelenthetjük, hogy aki jól megtanult latinul, az már legalább félig tud olaszul, spanyolul, franciául, portugálul, románul, provanszálul, katalánul, szárdul, hogy csak a jelentősebb újlatin nyelveket említsük. Még felbecsülni is nehéz, mekkora előnyre tett szert másokkal szemben az az illető, aki kapásból ért vagy legalább kapisgál több tucat nyelvet, és ehhez csak egy nyelvet, a latint kellet tanulnia.


2/2/2. INDOEURÓPAI NYELVEK

A latin segíti az indoeurópai nyelvek tanulását

 

 A latinnak nemcsak leszármazott nyelvei, azaz leánynyelvei vannak, hanem oldalági rokonai is, azaz olyan nyelvek, amelyek a latinnak "testvérei", és "unokatestvérei" tehát közös őstől származnak.

 A latin az ősi indoeurópai alapnyelvből fejlődött ki, sok más szláv, germán, kelta és indoiráni nyelvekkel együtt, mindezen nyelvek az indoeurópai nyelvcsaládot alkotják.

 Az indoeurópai nyelvcsalád fontosabb, nagyobb nyelveit lásd a kiosztott nyelv-családfa ábrán! 443 indoeurópai nyelvet tartanak számon, és az indoeurópai nyelvet beszélők száma eléri a 3000 milliót (3 milliárd!).

 Eredetileg az összes idoeurópai nyelv egy és ugyanaz a nyelv volt, majd ahogy az indoeurópai nyelvközösség szétvált és különböző irányokba elvándorolt, úgy kezdtek kialakulni az eltérő nyelvváltozatok, mígnem a kis különbségekből fokozatosan új nyelvek lettek, melyek tovább osztódtak. Pl. a germán nyelv valaha egyetlen nyelv volt, melynek dialektusai fokozatosan új nyelvekké lettek, így alakult ki az angol, német, holland stb. nyelvek, melyek egymásnak testvérei, és az ősgermánnak pedig leánynyelvei.

 Az összes indoeurópai nyelv hasonlít egymásra, közelebbi rokonok jobban, a távolabbi rokonok kevésbé. Ennek következményeképpen a latin nyelv megtanulásával az összes indoeurópai nyelvet is jobban megismerjük, szókincsüket, nyelvtanukat a latinon keresztül könnyebben megtanuljuk.


2/2/3. AZ ANGOL

A latin segíti az angol nyelv tanulását

 

 Jelenleg az angol nyelv megtanulása elengedhetetlen követelmény szinte minden területen, és minden diák érdeke, hogy az angolt minél könnyebben és alaposabban megtanulhassa.

 Mivel az angol egy indoeurópai nyelv a germán ágon belül, ezért a latin nyelv rokona. A nyelvrokonságból adódó hasonlóságok miatt az angol nyelv germán szókincsének és germán eredetű, "eredeti angolszász" elemeinek megtanulását is segíti a latin. Azonban, mivel a középkori Angliát meghódították a francia nyelvű normannok (Robin Hood legendája ebből az időból való), a normann nép és a francia nyelv beolvadt az angolba, és az angol nyelv szókincse majdnem teljesen normann-francia szavakból áll. Minthogy a francia egy újlatin nyelv, ez azt jelenti, hogy az angol nyelvbe épült francia szavak végsősoron mind latin eredetű szavak. Összességében a teljes angol szókincs közel 70%-a áll francia, azaz latin eredetű szavakból, így a latin nyelv tanulásával az angol szavak 70%-át is tanuljuk.


2/3. LATIN KÖLCSÖNSZAVAK

A latin segíti az összes nyelv tanulását és jobb megértését a világ nyelveiben előforduló latin kölcsönszavak miatt

 

 Mivel a technika, tudomány és kultúra nemzetközi nyelve (az angol dominanciája előtt) a latin volt, és sok tudományterületen még mindig használják a latint (pl. új kémiai vegyületek ma is latin nevet kapnak, új állat- vagy növényfaj a felfedezéskor latin nevet kap), ezért a technika, tudomány, kultúra, művészetek, a történelem és a politika kifejezései, és megannyi más egyéb szakterület szavai többnyire latin eredetűek.

 A görög eredetű szavak is a latinon keresztül jutnak be az egyes nyelvekbe, ugyanis előbb a latin vette át őket, és a latinban már megismert és használt görög szavak, latinosítva kerülnek át más nyelvekbe.

  Mivel a latin szavaknak van egy varázsa, misztikuma, és az előkelőség vagy műveltség érzetét keltik, és sokszor szimbolikus értékük van, a marketingben (reklám, píár és dizájn tevékenység) is rengeteg latin jelenséggel találkozhatunk. Latinul neveznek el termékeket, filmek, könyvek, zenék címét, szereplőknek latin eredtű neveket adnak, latin kifejezéseket használnak fogalmak meghatározására, latin szavakat csempésznek be mindenhová, csak hogy néhány népszerű példát említsünk: Mátrix, Harry Potter varázsigéi, stb.

 

2/4. LATIN A MAGYARBAN

A latin nyelv előmozdítja saját magyar anyanyelvünk jobb megértését és ismeretét

 

 A magyar nyelv a finnugor nyelvcsaládba tartozik, tehát egyáltalán nem rokona a latinnak. Mégis a latin nyelvtani szerkezetek ismerete által jobban megértjük a magyar nyelvtan jelenségeit is, ugyanis a két nyelv, bár nem rokon, sok tekintetben hasonlít egymásra (pl. a magyar és a latin is erősen ragozós nyelv); a latin szókincs ismerete pedig a tömérdek latin eredetű magyar szó megértését támogatja. A latin tudás nemcsak az idegen nyelvek, de a magyar nyelv és nyelvtan mélyebb megértését is segíti, ahogy a gondolatok logikus kifejezésének fejlesztéséhez vagy éppen az idegen szavak helyes leírásához is hasznos. A latin órákon a diákok a magyar órákhoz képest jóval alaposabban foglalkoznak értelmezési kérdésekkel, így a latin tanulás fejleszti a szövegértő, -elemző, és kommunikációs készségeket, magyar szókincsünket és kifejezőkészségünket, vagyis az anyanyelvi kompetenciánkat.

 A középkorban minden állam hivatalos nyelve a latin volt, melyet lassanként mindenhol felváltott a nemzeti nyelv. Magyarországon viszont még jóval a középkor után is, egészen 1844-ig a latin maradt a hivatalos nyelv, ugyanis a magyarok a latinnal védekeztek a Magyarországot uraló Habsburgok németesítési törekvéseikkel szemben, mert míg a Habsburgok a magyar nyelvet ki akarták szorítani, addig a latint elfogadhatónak tartották, és ezért a magyarok ragaszkodtak a latinhoz, mondván, hogy inkább legyen a latin Magyarország hivatalos nyelve mintsem a német. A közigazgatás, a politika, az országgyűlés, a hivatalok, bíróságok mind latinul intézték ügyeiket, minden jelentősebb közösségi tevékenységhez szükségvolt folyékony latintudásra. Az iskolákban a diákok fő tantárgya a latin volt, sok iskolában és kollégiumban tilos volt más nyelven mint latinul megszólalni. Ennek következményeképpen a magyar nyelv átitatódott latin szavakkal és kifejezésekkel, és a magyar történelem emlékei is többnyire csak latintudással érthetőek meg, hiszen a legtöbb dokumentum latinul íródott.

 Az Árpád-kortól kezdve mind a mai napig kerülnek latin kölcsönszavak a magyarba, és sok angol, újlatin vagy más modern nyelvből számazó szó (pl. projekt, internet, kassza) is végsősoron latin gyökerű. Különösen sok latin szó származik a középkori iskolai és diákélet területéből (pl. tinta, tábla, kréta, ceruza, pont, lecke, iskola) az egyházi élet köréből (pl. templom, mise, sekrestye, oltár) és a politika szférájából (pl. föderáció, legális, illegális, szenátus, privilégium). Nagyon sok latinos diákszleng is bekerült a magyar nyelvbe, sokszor nem is tudjuk, hogy ezek latin eredetű szleng vagy trágár szavak (ipse, kaka, idióta /görög-latin/, debil). A tudományos élet vagy a számítástechnika legújabb szakszavai közt is rengeteg a latin, vagy az olyan angol szavak, melyek végsősoron latin eredetűek (pl. nukleáris, informatikus, kompjúter, opció, szerver, installál, konfiguráció, formátum).


3. ÁLTALÁNOS MŰVELTSÉG

A latinos műveltség a kulcs az európai kultúra és az egész nyugati civilizáció alapjaihoz

 

3/1. EURÓPAI KULTÚRA - VILÁGKULTÚRA - GLOBALIZÁCIÓ

Az európai kultúra, a nyugati civilizáció, az egész modern világ alapja a római kultúra, hordozója a latin nyelv.


3/2. ÉLŐ LATIN MOZGALOM

 Linkek:

http://index.hu/belfold/2013/01/09/kell-e_tanulni_latinul/


Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?Gonda Attila, latintanár [ 2015-06-16 12:03 ]

A Szent István Társulat 90-es évekbeli latin tankönyveit tudom ajánlani.Dr. Csévi István [ 2013-06-15 21:08 ]

Olyan kisiskolásoknak való népszerű latin nyelvtani keresek, amely akként segíti az egyes nyelvtani jelenségek begyakorlását, hogy versekbe szedi aziokat.
Állítóla a latin nyelvnél létezett egy PIRHALA-féle latin nyelvtan, amely ilyen voolt.

Kérem segítsenek felfedezni és megszerzési lehetőségét megírni egy ilyen latin nyelvtannak.

Köszönettel és üdvözlettel: Dr.Csévi István


Hírek
Tudta-e?... Divat lett a latintanulás!

Tudta-e, hogy a legújabb felmérések szerint a latinul tanulóknak jóval magasabb a problémamegoldó képességük és az intelligencia-hányadosuk, mint azoknak, akik latinul sohasem tanultak? Brit tudósok adatai alapján bizonyított, hogy a latinul tanulók 89%-a sikeresebben és könnyebben jut hozzá exkluzív, jól fizető, magas kvalitást igénylő állásokhoz, ugyanis a latinos, klasszikus műveltség, a latin eredetű szavakkal kibővült szókincs, a modern emberi kultúra gyökerének számító klasszikus, latinos tudásanyagnak még csak felszínes ismerete is nyomot hagy a személyiségen, mely nagyban növeli karrier-esélyeinket a konkurrenciával szemben.

tovább >>
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!